From Carmarthen there are scheduled buses to and from Laugharne.

 

 

 

 

 

LATE NIGHT SHUTTLE BUS

Unfortunately this year the tourism funding body decided that funding the late night shuttle buses would be unfair on the local taxi service.

 

Therefore we have a slightly reduced service this year and have had to introduce a charge of £2 per journey.

 

 

 

 

BUS STOPS

Laugharne: on The Grist, just over the road from the Fountain Inn

 

Pendine: the bus shelter by the Beach Hotel,

and the bus shelter by the Holiday Camp

 

St. Clears: the bus shelter by the main car park.

If you’re staying at the Travelodge, please let the driver know

BUS TRAVEL/TEITHIO BWS

Mae yna wasanaeth bysiau yn ôl ac ymlaen rhwng Caerfyrddin a Thalacharn (Gweler yr amserlen uchod).

 

 

 

GWASANAETH BWS GWENNOL HWYR Y NOS

Yn anffodus, eleni fe benderfynodd y corff ariannu twristiaeth bod rhedeg gwasanaeth bws gwennol hwyr y nos yn anheg i gwmnïau tacsi lleol.

 

Felly, rydym wedi gorfod cyfyngu rhywfaint ar y gwasanaeth yn ogystal â chodi tâl o £2 am bob siwrne.

 

MANNAU CODI'R BWS

Talacharn: Ar Y Grist – gyferbyn â’r Fountain Inn.

 

Pentywyn: Yr arhosfa fysiau ger Gwesty’r Beach, a’r arhosfa ger y Gwersyll Gwyliau.

 

Sanclêr: Yr arhosfa fysiau ger y prif faes parcio. Rhowch wybod i’r gyrrwr os ydych yn aros yn y Travelodge.